Chủ nhà

a7ec2eedc9e016017c6d963c4bd80825

Chủ nhà họ Chủ tên Nhà, húy gọi Thiên Nhai.

Xin hết.